V rámci Nácviku sociálních dovedností poskytujeme uživatelům základní poradenství a podporu v nácviku dovedností, které vedou k jejich větší samostatnosti, soběstačnosti a začlenění do společnosti.

Komu je služba určena?

Lidem z Brna-města a Brna-venkova, jejichž schopnosti jsou v důsledku zdravotního nebo sociálního znevýhodnění sníženy a kteří si chtějí osvojit dovednosti důležité pro zvýšení své samostatnosti a soběstačnosti.

Své služby nabízíme osobám s mentálním, smyslovým, fyzickým nebo kombinovaným postižením, duševním onemocněním a osobám sociálně znevýhodněným.

V jakých oblastech Vám nabízíme podporu?

Seznámení s úřady – nácvik vyplňování formulářů, jednání na úřadech, porozumění úředním dokumentům (vyřizování sociálních dávek, invalidního důchodu, výpisu z rejstříku trestů apod.);

trénink samostatného pohybu, orientace na ulici, cestování městskou hromadnou dopravou, orientace v jízdních řádech;

poradenství a nácvik dodržování základní hygieny, péče o oděv a jeho vhodný výběr (např. do zaměstnání, na pohovor, na praxi ad.);

nácvik hospodaření s penězi. Nácvik obsluhy přístrojů a jiných zařízení běžně dostupných na veřejných místech a na úřadech (např. telefony, bankomaty, infobox na úřadu práce ad.);

nácvik chování v různých situacích, zejména těch, které podporují sociální začlenění (např. umět rozeznat rozdíl formálních a neformálních vztahů, zapojení do pracovního kolektivu, pomoc s objevením přirozené podpory, zásady mezilidské komunikace ad.);

trénink využívání běžných komunikačních prostředků a zdrojů informací (např. nácvik obsluhy telefonu, mobilu, nácvik obsluhy počítače, používání emailu ad.);

Další informace naleznete v elektronickém letáku ve formátu PDF.