Občanské sdružení AGAPO vzniklo v květnu 2004 se záměrem poskytovat a rozvíjet sociální služby související s problematikou zaměstnávání zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů.

V poskytování služeb AGAPO navázalo na dvouletou zkušenost v projektu EQUAL "Podporované zaměstnávání - rozšíření metodiky, národní a evropské spolupráce", na jehož realizaci se zakladatelky podílely již před samotným založením občanského sdružení AGAPO.

Na jaře roku 2005 začalo AGAPO realizovat projekt "Podporované zaměstnávání - podpora zaměstnatelnosti lidí ohrožených sociální exkluzí", který trval do léta roku 2006. Cílem projektu byla podpora zaměstnatelnosti osob ze skupin ohrožených sociálním vyloučením na otevřeném trhu práce a další rozvoj služby podporovaného zaměstnávání v Jihomoravském kraji.

V průběhu tohoto období, kdy se kladl zásadní důraz na poskytování  kvalitních služeb, se nám podařilo vybudovat vhodné technické zázemí, rozšířit personální obsazení organizace, zavést standardy kvality podporovaného zaměstnávání, zvýšit kvalifikaci managementu a rozvinout spolupráci relevantních služeb na regionální úrovni.

Na podzim roku 2006 občanské sdružení zahájilo realizaci projektu "Když potřebujete pomoc při hledání místa…" Projekt, který byl ukončen v létě  roku 2008, se zaměřoval na dva vzájemně se doplňující specifické cíle: a) zvýšení zaměstnatelnosti osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením v Brně prostřednictvím rozvoje proaktivních programů pro osoby z cílové skupiny b) zajištění rovných příležitostí v přístupu k zaměstnání, a tedy k sociální integraci osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením v Brně. Klíčovými aktivitami projektu  byla realizace integrovaných programů, které individuálním přístupem k uživateli pomáhaly jeho reintegraci do společnosti.

Od počátku roku 2009 až doposud se občanské sdružení AGAPO podílí na realizaci individuálního projektu „Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje". V rámci "Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost" tak úspěšně pokračuje ve své činnosti zaměřené na pomoc znevýhodněním spoluobčanům při hledání optimálního zaměstnání.

V souvislosti s chystanými změnami právních předpisů došlo 01.06.2013 ke změně právní formy z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.