Image Alt

Jak pracujeme

  /  Jak pracujeme

Cesta k uplatnění

Posláním neziskové organizace AGAPO, o.p.s. je podporovat pracovní uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v Brně a okolí, a tím přispívat ke zvýšení kvality jejich života. Tohoto cíle je dosahováno poskytováním služby sociální rehabilitace.

Zároveň je naší snahou osvěta a odbourávání předsudků o zaměstnávání handicapovaných, které panují jak u široké veřejnosti, tak mezi zaměstnavateli i samotnými znevýhodněnými.

Jak můžeme pomoci?

Cílem služby je společně směřovat k řešení tíživé životní situace, ve které se nacházíte a která se podílí na snižování kvality vašeho života. Spolu s našimi sociálními pracovníky budete rozvíjet, využívat a posilovat vaše schopnosti, dovednosti a kladné návyky, které jsou pro samostatný a uspokojivý život potřebné. Získání zaměstnání je důležitým, ale ne jediným, cílem spolupráce.

Klienty AGAPO, o.p.s. jsou osoby ve věku 16 až 64 let, které mají zdravotní nebo sociální znevýhodnění. Veškeré naše služby poskytujeme bezplatně.

Zásadou námi poskytovaných služeb je individuální, profesionální a rovnoprávný přístup ke všem uživatelům.

Podporu při řešení obtížné životní situace můžete potřebovat, když:

máte mentální, tělesné, smyslové nebo jiné zdravotní postižení

máte psychické problémy či duševní onemocnění

pobíráte invalidní důchod a máte status OZP

máte status OZZ

máte zdravotní problémy, které nedostačují pro přidělení invalidního důchodu, ale zároveň snižují pracovní výkon (např. poúrazové stavy, chronická onemocnění)

máte nízkou nebo nedostatečnou kvalifikaci a vzdělání

jste dlouhodobě nezaměstnaný/-á, a to i z důvodu péče o děti či osobu blízkou

po výkonu trestu se chcete vrátit do běžného života

jste člověk bez přístřeší

opouštíte dětský domov, výchovný nebo diagnostický ústav

jste závislý/-á nebo závislostí ohrožen/-á

žijete v sociálně vyloučené komunitě

jste příslušník etnické menšiny

jste obětí domácího násilí

První kroky: Jak spolupráce vypadá?

kontaktujete nás telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu a domluvíte si první schůzku

pokud neradi telefonujete, nepoužíváte telefon či e-mail, můžete přijít bez předchozí domluvy v úředních hodinách: středa 12.00–16.00, pátek 8.00–12.00

na první schůzce bude sociálního pracovníka zajímat vaše současná situace

  • – důvod, proč jste organizaci vyhledali
  • – zjištění, zda je vaše znevýhodnění zdravotního nebo sociálního původu nebo zda vás případně omezuje více znevýhodnění zároveň
  • – dosavadní pracovní zkušenosti
  • – další zkušenosti, které ovlivňují váš momentální stav (zadluženost, tíživá bytová situace, zhoršující se zdraví apod.)
  • – vaše očekávání a představy o spolupráci

pokud budete mít zájem pokračovat, podepíšete se sociálním pracovníkem smlouvu, která je dohodou o podobě spolupráce. Smlouvu si můžete v klidu přečíst a pracovník vám vše vysvětlí. Odstoupit od smlouvy můžete kdykoli. Protože jsou naše služby bezplatné, nevznikají vám ze smlouvy žádné finanční závazky.

po podpisu smlouvy se společně s klíčovým pracovníkem budete věnovat vašemu problému a společně budete hledat možnosti jeho řešení

Vize 2025

AGAPO, o.p.s. je profesionální, spolupracující a otevřená organizace, která určuje trendy v oblasti zaměstnávání osob se znevýhodněním. Přidanou hodnotou multidisciplinárního týmu je vlastní know-how, kontinuální vzdělávání pracovníků a vnímavost vůči změnám a výzvám.

Prioritou zůstává individuální a férový přístup ke klientům, zaměstnavatelům, donátorům a dalším organizacím. Prostory organizace jsou přívětivé, bezbariérové a dobře dostupné. Finanční prostředky, které pochází z více zdrojů, jsou využívány účelně a hospodárně.

Organizace jde příkladem aktivním vytvářením pracovních míst prostřednictvím vlastního sociálního podnikání. Nedílnou součástí je také komplexní a dobře cílená osvěta v oblasti zaměstnávání osob se znevýhodněním.

Holler Box