Image Alt

Projekty

  /  Projekty

Vykroč do života

Cílem projektu je odstranění bariér bránících CS ve vstupu na trh práce a zamezit jejich sociálnímu vyloučení.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0001338

Období řešení     9/2023 – 8/2026

Spolufinancováno EU
Logo pupálek

Dětská skupina Pupálek

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě ve městě Brně a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Vývoj a pilotní ověření konceptu PRACOVNĚ REHABILITAČNÍHO STŘEDISKA

Projekt se zaměřuje na vývoj a pilotní ověření konceptu pracovně rehabilitačního střediska. Cílem projektu je vytvoření metodického postupu pro vytvoření sítě pracovně rehabilitačních středisek v ČR.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Období řešení     1/2020 – 12/2022

Ze školy do práce a do života 2020+

Cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků škol při realizaci tranzitního programu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016771

Období řešení     7/2020 – 12/2022

Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole

Cílem projektu je:

  • realizace kvalitního inkluzivního vzdělávání žáků se SVP na základní škole
  • naučit pedagogy zacházet s diverzitou žáků v inkluzivní třídě
  • vypracovat koncept pro inkluzivní vyučování s podporou zahraničních zkušeností
  • zasíťovat školy, podpořit zkušeností dobré praxe
  • zaměřit se na podporu žáků se SVP při vstupu na trh práce
  • zpřístupnit vzdělávání s využitím pohybových volnočasových aktivit
  • podpořit inkluzivní vzdělávání osvětovými aktivitami určenými pro veřejnost.

Projekt je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Podílí se na něm také Fakulta sportovních studií MU, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU, JAMU a Sdružení Práh.

Období řešení     9/2017 – 8/2020

Senel

Mezinárodní projekt, kterého jsme se účastnili společně se zástupci Velké Británie, Finska a Německa, si klade za cíl osvětu v zaměstnávání mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami. Společně s námi reprezentovala Českou republiku Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

Fond dalšího vzdělávání: PROKOP - východ

Smyslem projektu PROKOP – východ je posilovat klíčové a vybrané základní kompetence uchazečů o zaměstnání. O naplnění tohoto cíle je usilováno prostřednictvím vzdělávacích aktivit v oblasti finanční gramotnosti, občanské gramotnosti a měkkých dovedností, v rozšířené nabídce pak pomocí poradenských aktivit.

Logo - fond dalšího vzdělávání
Logo Stejná šance

Stejná šance 2018

Stejná šance je prestižní soutěž pro zaměstnavatele, kteří se rozhodli zaměstnat ve své firmě člověka se zdravotním znevýhodněním. V roce 2018 se soutěž konala v celkem sedmi krajích České republiky, pro Jihomoravský kraj byla vyhlašovatelem nezisková organizace AGAPO, o.p.s. za podpory hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka, městské části Brno-Střed a Regionální hospodářské komory Brno.

Holler Box